ಟೆಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಕ್ರ.ಸಂ
ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು

0831-2407200,2407273

2
ಆಡಳಿತ 0831-2407274
3
ಭೂಮಿ 0831-2407274
3
ದಂಢಾಧಿಕಾರಿ(ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್) 0831-2407275
4
ಚುನಾವಣೆ 0831-2407276
5
ಅಕೌಂಟ್ಸ್(ಲೇಕ್ಕ ಶಾಖೆ) 0831-2407290
6
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ 0831-2407272
7
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ 0831-2407281
8
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು 0831-2407282

 

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.