ನೇಮಕಾತಿ / ಫಲಿತಾಂಶ

 

 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಯುಷ್ಯ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2016
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕೋಶ ಬೆಳಗಾವಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ / ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ / ಏಕಲವ್ಯ / ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆ

1) ಅಧಿಸೂಚನೆ

2) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರು ನೇಮಕಾತಿ 2016 - ಕರೆ ಪತ್ರ (Call Letter) ಡೌನ್ಲೋಡ್ (Download) ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್

3) ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು

4) ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ - ಕಾವಲುಗಾರರು

5) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ 1:3 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿ

6) ಕಾವಲುಗಾರರ 1:3 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿ

7) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ

8) ಕಾವಲುಗಾರರ - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ

9) ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ

10) ಕಾವಲುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ

11) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೆಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

12) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ zzz

13) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ. ssss

14) ಕಾವಲುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ zzz

15) ಕಾವಲುಗಾರರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ. ssss

16) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ.sss

17) ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ.dddd

 

 

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ 2016 - ವೆಬಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಕೌಂಟಂಟ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ ಪಟ್ಟಿ

1) ಅಧಿಸೂಚನೆ

2) ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ನೇಮಕಾತಿ 2016 - ಕರೆ ಪತ್ರ (Call Letter) ಡೌನ್ಲೋಡ್ (Download) ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್

3) ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ - ಅಡುಗೆಯವರು

4) ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು

5) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿದ ಸೂಚನೆ

6) ಅಡುಗೆಯವರು 1:3 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿ

7) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ 1:3 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿ

8) ಅಡುಗೆಯವರು - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ

9) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು - ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ

10) ಆಡುಗೆಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ

11) ಆಡುಗೆಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 1:1 ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ

12) ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೆಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

13) ಅಡುಗೆಯವರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ

14) ಅಡುಗೆಯವರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

15) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ

16) ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು-29-07-17

17) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ aaa

18) ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ aaaa

19) ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ. qqq

 

ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ / ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ / ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಂತಿಮ ಕಟ್-ಆಫ್ -2017-2018 , ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲಿಂಗ್.

ಕರಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ - 2016 - ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಅಂತಿಮ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಕನಿಷ್ಢ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ ಪಟ್ಟಿ

ಸಿನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನಗರ ಸಭೆ ಬೆಳಗಾವಿ

ಜುನಿಯರ್ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನಗರ ಸಭೆ ಬೆಳಗಾವಿ

ಜುನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಹೊಸ ನಗರ ಸಭ ಸಂಸ್ಥೇಗಳು

 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ / ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ / ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ -2016-2017 - ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು ನೇಮಕಾತಿ 2016 - ಆನ್ ಲೈನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೆಬಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್

 

  ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ನೇಮಕಾತಿ 2016 - ಆನ್ ಲೈನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೆಬಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್  
           

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.