ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ರೈತರು

 

 
ಮುಂಗಾರು
ಹಿಂಗಾರು

ಮುಂಗಾರು-2016 aa

ಹಿಂಗಾರು - 2016 aa

 

 
   

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ . ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.