ಯೋಜನೆಗಳು - ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು
ಯೋಜನೆಗಳು
1) ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 
  c) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ 2013-2014
 
2) ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೆ
a) ಇಂಚಲ್ ಯೋಗ ಕ್ಯಾಂಪ್_2012-2013
b) ಮಾಹಿತಿ
c) ಯೋಗ ಕಾಂಪ್ ಪೋಟೋ_2013-14
3) ಜಿಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮತಿ ಬೆಳಗಾವಿ.
a) I ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಮಾಹಿತಿ .

b)ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಪ ತರಬೇತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ.

c) ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮಾಹಿತಿ
d) ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ತರಬೇತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
4) ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ.
a) ಯೋಜನೆಗಳು
b) ಅನುಬಂಧ-24 ಮತ್ತು ಯು.ಸಿ (2012-13 ಫಲಾನುಭವಿ ಯಾದಿ)-ಎಸ್.ಟಿ.
c)ಅನುಬಂಧ-24 ಮತ್ತು ಯು.ಸಿ (2013-14 ಫಲಾನುಭವಿ ಯಾದಿ)-ಎಸ್.ಸಿ-1.

d)ಅನುಬಂಧ-24 ಮತ್ತು ಯು.ಸಿ (2013-14 ಫಲಾನುಭವಿ ಯಾದಿ)-ಎಸ್.ಟಿ.

ಅನುಬಂಧ-24 ಮತ್ತು ಯು.ಸಿ (2012-13 ಫಲಾನುಭವಿ ಯಾದಿ)-ಎಸ್.ಸಿ.

5) ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
ಯೋಜನೆಗಳು
6) ಬಿಮ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬಿಮ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ.
7) ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೋಕಾಕ .
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ_22.75.27082012
8) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಗೋಕಾಕ
2012-13 22.75 ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
9) ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ಕೇರಿ
2012-13 22.75 ಸಹಾಯಧನ ಯಾದಿ
10) ಪುರಸಭೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
a) 22.75% 2012-13
b) 22.75% 2013-14
c) 22.75 ಫೋಟೋ

 

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.